Αναμενόμενα αποτελέσματα

Καθορισμός των συνθηκών παραγωγής φυλοπροσδιορισμένου σπέρματος.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 2χ106 σπερματοζωάρια είναι ικανός αριθμός για τη γονιμοποίηση προβατίνων με λαπαροσκοπική τεχνητή σπερματέγχυση (ΤΣ) με φυλοπροσδιοριμένο σπέρμα (ΦΠ-Σ). Δεδομένου ότι ο κυτταρομετρητήςροής υψηλής ταχύτητας που διαθέτει το εργαστήριο Ανοσολογίας του Παν. Ιωαννίνων(Π.Ι.)είναι από τους πλέον εξελιγμένους, με συντηρητικό υπολογισμό, είναι απόλυτα εφικτή η παραγωγή 10-20 δόσεων σπέρματος ημερησίως με καθαρότητα 85-90%. Το εργαστήριο Ανοσολογίας του Παν. Ιωαννίνων έχει τριετή πείρα στο κυτταροδιαχωρισμό,επιπλέον, η εταιρεία SafeBloodBioAnalytica(SBBioA) έχει τεχνικό τμήμα υψηλού επιπέδου, υποστηριζόμενο από τη μητρική εταιρία (BectonDickinson).Ο invitro, ποιοτικός έλεγχος του ΦΠ-Σ θα γίνεται από τα εργαστήρια «Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη» του Π.Ι. και το «Εργαστήριο Αναπαραγωγής» του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης που είναι από τα πλέον έμπειρα εργαστήρια στην Ελλάδα στον ποιοτικό έλεγχο και την επεξεργασία του σπέρματος. Παρομοίως το εργαστήριο Μαιευτικής του τμήματος Κτηνιατρικής, Παν. Θεσσαλίας το οποίο έχει μεγάλη εμπειρία σε μεθόδους εξωσωματικής γονιμοποίησης–παραγωγής εμβρύων (IVP), θα ελέγχει τη λειτουργικότητα του παραγόμενου ΦΠ-Σ. Η δυνατότητα άμεσου και αξιόπιστου ελέγχου του κυτταροδιαχωρισμένου σπέρματος κάνει εφικτό τον προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών κυτταροδιαχωρισμού εντός της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας των 12 μηνών.

Έλεγχος βιολογικών διεργασιών και ποιότητας εμβρύων

Σε έμβρυα προερχόμενα invitro ή invivoμετά από γονιμοποίηση με ΦΠ-Σ ή με μη ΦΠ-Σ θα μελετηθεί η έκφραση mRNAs που χαρακτηρίζουν βιολογικές διεργασίες του εμβρύου όπως απόπτωση (survivin, BCL2L1 και BBC3) αντιοξειδωτική προστασία και ποιότητα εμβρύων (MNSOD, G6PD, GPX1,DNMT3A), δυνατότητα εγκατάστασης (COX-2, PLAC8, AKR1B1) και μεταβολισμό (GLUT-5). Το εργαστήριο Μαιευτικής του τμήματος Κτηνιατρικής, Παν. Θεσσαλίας έχει ήδη δημοσιεύσει στον τομέα αυτό και επομένως δεν αναμένονται δυσκολίες στην υλοποίηση των πειραμάτων.

Παραγωγή αμνών με φυλοπροδιορισμένο σπέρμα.

H γονιμοποίηση των προβατίνων θα γίνεται λαπαροσκοπικά με ΤΣ. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και μέλη της ομάδας έχουν πολύχρονη εμπειρία. Με τη μέθοδο αυτή αναμένεται ρυθμός εγκυμοσύνης περί το 70%, έναντι του περίπου 90% που επιτυγχάνεται με φυσική οχεία. Με δεδομένο ότι η καθαρότητα του ΦΠ-Σ αναμένεται να είναι 90% υπολογίζουμε ότι σε 100 ΤΣ φυλοπροσδιορισμένου σπέρματος θα γεννιούνται περίπου 65 αμνοί από το επιθυμητό φύλο (0,9χ0,7) έναντι 45 (0,5χ0,9) από 10 φύλο στην φυσική οχεία, δηλαδή περίπου 50% περισσότεροι απόγονοι του επιθυμητού φύλου ανά περίοδο τοκετών. Δεν αναμένονται διαφορές μεταξύ νωπού και κατεψυγμένου φυλοπροσδιορισμένου σπέρματος, όπως έχει δειχθεί στη βιβλιογραφία.

Δημιουργία τράπεζας σπέρματος

με 300 δόσεις ΦΠ-Σ και ίσες δόσεις μη ΦΠ-σπέρματος. Ο στόχος είναι απόλυτα εφικτός. Η εφαρμογή της μεθόδου με χρήση κατεψυγμένου σπέρματος θα βελτιώσει ακόμη γρηγορότερα και ασφαλέστερα τα ζώα των ελληνικών φυλών, επειδή η διατήρηση του γενετικού υλικού δίνει τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου και πιο αξιόπιστης εκτίμησης της γενετικής αξίας, μέσω του απογονικού ελέγχου των ζώων-σπερματοδοτών.

Μέσο- και μακρο-πρόθεσμα η εφαρμογή της ΤΣ με ΦΠ-Σ αναμένεται να επιδράσει αποτελεσματικά στην βελτίωση του γενετικού κεφαλαίου και της γαλακτοπαραγωγής του εγχώριου πληθυσμού προβάτου.

Skip to content