Ενότητες Εργασίας (Ε.Ε.)

ΕΕ1

Επιλογή κριών- Συλλογή δειγμάτων σπέρματος – Αξιολόγηση καταλληλότητας δειγμάτων σπέρματος με βάση ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Θα επιλεγούν 5 κριοί δότες σπέρματος από κάθε φυλή Φρίζαρτα και Χίου μετά από υγειονομικές εξετάσεις, εκτίμηση της γενετήσιας ορμής, κλινική εξέταση των όρχεων και εκπαίδευσής τους σε εκσπερμάτιση σε τεχνητό κόλπο. Το σπέρμα θα ελεγχθεί για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Τελική επιλογή κριών θα γίνει με βάση τη σταθερή ποιότητα του σπέρματος. Μέρος του σπέρματος καταψύχεται και φυλάσσεται στους -196οC, μέρος μεταφέρεται για διαχωρισμό Χ και Υ ΣΠΖ.

Παραδοτέα:

 • Κριοί εκπαιδευμένοι στη συλλογή σπέρματος
 • Κατεψυγμένο μη-ΦΠ-Σ με ελεγμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
 • Νωπό σπέρμα έτοιμο για κυτταροδιαχωρισμό.

ΕΕ2α

Διαχωρισμός σπερματοζωαρίων-Προσδιορισμός φύλου.

Θα προσδιοριστούν οι συνθήκες διαχωρισμού των ΣΠΖ στο FACS, ήτοι ταχύτητα ροής υγρού περιβλήματος, διατομή ακροφυσίου, και επίσης ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης και συλλογής ΣΠΖ.

Παραδοτέα:

 • Συνθήκες διαχωρισμού φυλοπροδιορισμένου σπέρματος (ΦΠ-Σ).

ΕΕ2β

In vitro έλεγχος ποιοτικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών του ΦΠ-Σ.

Έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ΦΠ-Σ και προσδιορισμός του ποσοστού καθαρότητας των διαχωρισμένων ΣΠΖ. In vitro προσδιορισμός της γονιμοποιητικής ικανότητας του ΦΠ-Σ. Μελέτη έκφρασης γονιδίων βιολογικών διεργασιών σχετικών με τη γονιμοποίηση/εγκυμοσύνη.

Παραδοτέα:

 • Ποιοτικός και λειτουργικός χαρακτηρισμός ΦΠ-Σ.
 • Τελικός προσδιορισμός συνθηκών διαχωρισμού ΦΠ-Σ.
 • in vitro παραγωγή εμβρύων – έκφραση γονιδίων.
 • Μια παρουσίαση σε συνέδριο, μια πλήρης εργασία, 1 αναφορά αποτελεσμάτων. 

ΕΕ3

Αξιολόγηση της γονιμοποιητικής ικανότητας του φυλοπροσδιορισμένου και μη σπέρματος με την εφαρμογή λαπαροσκοπικής τεχνητής σπερματέγχυσης (ΤΣ) και συλλογής εμβρύων σε επίπεδο εκτροφής.

Έλεγχος γονιμοποιητικής ικανότητας και βαθμού διαχωρισμού του ΦΠ-Σ μετά από ΤΣ σε προβατίνες φυλών Φριζάρτα και Χίου με καταψυγμένο, νωπό, ΦΠ-Σ ή μη-ΦΠ-Σ σπέρμα. Αρχικός έλεγχος γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος με πρώιμη διάγνωση εγκυμοσύνης, επιβεβαίωση μαζί με την εκτίμηση του βαθμού διαχωρισμού στον τοκετό. Προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα των νεαρών εμβρύων που προέρχονται από γονιμοποίηση με ΦΠ-Σ, θα αξιοποιηθούν κλασικές μέθοδοι in vivo παραγωγής εμβρύων από ζώα κάθε φυλής, μετά από αγωγή διέγερσης της ωοθήκης, και έλεγχο των εμβρύων ως προς το φύλο τους και την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων που αφορούν στο μεταβολισμό, την απόπτωση, την αντιοξειδωτική προστασία, και τη δυνατότητα εγκατάστασης. Τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με αυτά που θα προκύψουν από την ΕΕ2β που αφορούν στην in vitro παραγωγή εμβρύων.

Παραδοτέα:

 • Έλεγχος γονιμοποιητικής ικανότητας του ΦΠ-Σ με πρώιμη διάγνωση εγκυμοσύνης, επιβεβαίωση μαζί με την εκτίμηση του βαθμού διαχωρισμού στον τοκετό.
 • Μελέτη νεαρών εμβρύων προερχομένων από γονιμοποίηση με ΦΠ-Σ βάσει της έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων σχετικών με το μεταβολισμό, την απόπτωση, την αντιοξειδωτική προστασία, και τη δυνατότητα εγκατάστασης.
 • 2 αναφορές αποτελεσμάτων (ΤΣ και παραγωγής εμβρύων) Παρουσίαση σε κτηνιατρικό συνέδριο, μια πλήρης εργασία. 

ΕΕ4

Δημιουργία τράπεζας σπέρματος.

Δείγματα σπέρματος ΦΠ-Σ ή μη-ΦΠ-Σ θα συσκευάζονται και θα καταψύχονται με κλασικές και τυποποιημένες μεθόδους, και θα συντηρούνται σε υγρό Ν2.

Παραδοτέα:

 • Τράπεζα με 300 δόσεις ΦΠ-Σ και ίσο αριθμό μη-ΦΠ-Σ σπέρματος χαρακτηρισμένο. 

ΕΕ5

Διάχυση και διάδοση αποτελεσμάτων Δημιουργία δικτυακού τόπου,παρουσιάσεις σε συνέδρια, δημοσίευση επιστημονικών εργασιών και εκλαϊκευμένων άρθρων, διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για κτηνίατρους/κτηνοτρόφους δυνητικούς χρήστες.

Παραδοτέα:

 • Ενημερωτικός Δικτυακός τόπος, επιστημονικά άρθρα (2), πρακτικά ημερίδας, ενημερωτικό φυλλάδιο για δυνητικούς χρήστες. 

ΕΕ6

Μελέτη σκοπιμότητας

Η μελέτη σκοπιμότητας θα αποσκοπεί στη βιωσιμότητα του έργου, καθώς και στον τρόπο εισαγωγής του παραχθέντος προϊόντος στην αγορά

Παραδοτέα:

 • Βιωσιμότητα του έργου
 • Επιχειρηματικό σχέδιο εισόδου στις αγορές.
Μετάβαση στο περιεχόμενο